Obchodní podmínky. Záruční a reklamační podmínky. / Platné od 01.06.2021

Část I. Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení:

Níže uvedené obchodní podmínky upravují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"), vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a v oblasti prodeje zboží, kterým je především textilní zboží, textilní a kožená galanterie, výrobky z bambusu a další zboží, mezi společností George and Stephen, s.r.o., IČ 08397503 (dále jen „prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující"). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www. mrmango.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří záruční a reklamační podmínky, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mrmango.cz. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky a veškeré vztahy z nich vyplývající se řídí právním řádem České republiky.

2. Vymezení pojmů:

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Prodávající (dodavatel) - je společnost George and Stephen, s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 (doručovací adresa), Telefon: 602121286, adresa pro doručování elektronické pošty eshop@mrmango.cz. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 317574. Prodávající je podnikatelem, který se zabývá m.j. obchodem se sušeným ovocem, oříšky, ovocnými snacky apod. Prodávající je plátcem DPH. Kupující - je spotřebitel nebo podnikatel.

3. Uzavírání smlouvy, informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání, uvedeném na webovém rozhraní našeho internetového obchodu. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku".
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce kupujícího.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít, po předchozí písemné dohodě, i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám ani kupujícímu. Uzavřením kupní smlouvy kupující zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními, záručními a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní, záruční a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní, záruční a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
Tyto obchodní, záruční a reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webovém rozhraní našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a opakované zobrazování kupujícím.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou zpracovávány a chráněny v souladu s platnými zákony české republiky a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Podrobnosti k problematice osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu: Ochrana osobních údajů, který je umístěný v patičce webové stránky www.mrmango.cz.
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@mrmango.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zboží a provozní doba:

Internetový obchod www.mrmango.cz nabízí a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR. Zboží lze objednávat výhradně elektronickou formou (elektronická objednávka), za pomoci nástrojů e-shopu www.mrmango.cz, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 16:00 hodin Příjem objednávek pro expedici ještě týž den po Praze: do 16:00 hodin. Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5. Cena:

Cena zboží je uvedena ve webovém rozhraní prodávajícího na adrese www.mrmango.cz, a v emailu potvrzujícím objednávku zboží. Tím není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za jiných, individuálně sjednaných, podmínek. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny nabízené v internetovém obchodě www.mrmango.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu www.mrmango.cz. Webové rozhraní prodávajícího obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6. Platební podmínky:

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu, s výjimkami dále uvedenými. Za všechny dodávky platí objednatel (kupující) předem (bankovním převodem předem) nebo při převzetí zboží hotově (dobírkou). Zvolí-li odběratel (kupující) způsob platby zálohovou fakturou, bude platba realizována na základě proforma faktury, obsahující cenu zboží včetně ceny za dopravu. Tato proforma faktura bude odběrateli vygenerována na základě vložené objednávky, avšak pouze tehdy, když si zákazník při realizaci objednávky zvolí tuto formu platby. Zboží bude odběrateli v takovém případě zaslané neprodleně po připsání celé platby na účet dodavatele. Při obou způsobech placení za dodávku (platba předem i platba na dobírku) je odběrateli spolu se zbožím samozřejmě zaslána faktura - daňový doklad. Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7. Doprava (náklady na dodání):

Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod www.mrmango.cz zavedené dopravce, nejčastěji Českou poštu nebo systém odběrních míst Zásilkovna.cz. Konkrétní cena dopravy u jednotlivých zvolených variant dodání zboží ceny je vždy uvedena v sumáři objednávky vygenerované dodavatelem, v návaznosti na to, jakou formu dodání si objednatel (kupující) pro danou objednávku zvolí.

8. Termíny dodání:

Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována. Přijaté objednávky do 16 hod. expedovány v den objednání nebo následující den dle zvoleného způsobu dopravy. Z důvodu rychlé obrátky zásob může výjimečně dojít k vyprodání zásob zvoleného produktu. Kupující mohou sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu www.mrmango.cz, případně na stránkách přepravce a České pošty. O expedici zboží je kupující informován bez zbytečného odkladu samostatnou elektronickou zprávou na emailovou adresu, ze které učinil objednávku. Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.

9. Právo odstoupení od smlouvy:

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci výše, či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího George and Stephen, s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, či na adresu elektronické pošty prodávajícího eshop@mrmango.cz . Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Ke stažení zde, nebo v rozhraní internetového obchodu www.mrmango.cz v sekci „Jak nakupovat?" - „Oznámení o odstoupení". Zboží je nutné v případě vrácení doručit na vlastní náklady a riziko prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta). V případě, že se spotřebitel rozhodne pro odstoupení od smlouvy, musí být dodané zboží zabaleno v původním originálním obalu, bez známek užívání. V případě oprávněného odstoupení od kupní smlouvy dle těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě oprávněného odstoupení od smlouvy dle těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí, nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. Při učinění projevu vůle k odstoupení od smlouvy nám prosím sdělte způsob, jakým si přejete peníze vrátit. Před vrácením zboží je vhodné informovat prodávajícího a tak předejít případnému nedorozumění. V případě, že bude zboží vráceno bez předchozí domluvy, peněžní částka bude zaslána na zpáteční adresu udanou na zásilce. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

Část II. Záruční a reklamační podmínky

1. Reklamace:

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího. Kupující, je povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) a fyzické poškození zásilky. O zjištěných vadách dodávky je povinen s dopravcem sepsat protokol. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je kupující, povinen s dopravcem sepsat protokol. Pokud nebude s dopravcem sepsán protokol o poškození zboží při přepravě, nebude prodávající akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Doporučujeme kupujícímu poškozené zásilky nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat internetový obchod www.mrmango.cz.Jakékoliv nedostatky zásilky z hlediska kompletnosti a úplnosti je povinen kupující, reklamovat bez zbytečné časové prodlevy, nejpozději však následující pracovní den po převzetí zásilky. Reklamce je kupujícím uplatňována buď písemně-elektronicky na elektronickou adresu eshop@mrmango.cz nebo písemně na adresu dodavatele George and Stephen, s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Reklamované zboží je třeba doručit na adresu dodavatele George and Stephen, s.r.o., Ve žlíbku 1800/77, Horní Počernice, 193 00 Praha 9. Zboží určené na reklamaci musí být zabaleno tak, aby nedošlo k dalšímu poškození přepravou. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. V krátkém průvodním dopise je vhodné uvést: • Stručný popis závady, případně ukázku vadného tisku, druh a označení Vaší tiskárny. • Požadavek na způsob vyřízení reklamace, vhodné je i telefonní kontakt. • Kopie faktury nebo číslo prodejního dokladu nám usnadní vyřízení reklamace. Prodávající má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží, a nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. Při uplatnění záruky má kupující: • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši.

2. Záruka:

Internetový obchod www.mrmango.cz, resp. dodavatel poskytuje na dodané zboží záruku v minimálně zákonné délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3. Podmínky výměny zboží a zrušení objednávky

U dodaného zboží je možná výměna za jinou velikost či barvu. Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček). Zákazník zašle vrácené zboží na vlastní náklady na adresu prodávajícího, zboží bude zpětně expedováno s příslušnými dopravními náklady ve lhůtě uvedené u vybraného druhu zboží.

4. Záruka vrácení peněz

Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zákazník zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou mu neprodleně zaslány peníze zpět. Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje (včetně informačních visaček). Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží. Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží. Zákazníkovi je pak vrácena celá cena zboží včetně přepravného. Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie útržku z dobírkové složenky. Zboží je možné zaslat pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato.

5. Reklamační řízení

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu k vyřízení reklamace vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky. Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tyto záruční a reklamační podmínky platí pro uplatnění reklamace v internetovém obchodě www.mrmango.cz , výhradně na zboží zde zakoupené.